BUBBLE WOODS


Bubble Woods

Zagraj teraz w bubble woods, najnowsz? strzelank? do baniek z motywem lasu. Zagraj w ponad 60 zabawnych i wymagaj?cych poziomów.

Bubble Woods to pi?kna strzelanka z motywem. Pomó? bobrowi jak najszybciej wyczy?ci? pole gry. Skr?t w lesie b?belkowym polega na tym, ?e masz 60 sekund na ustalenie najlepszego wyniku. To szybka gra! Mo?esz strzela? pi?kami przez ?cian?, by dotrze? do niewygodnych miejsc. Upewnij si?, ?e tworzysz ?wietne kombinacje zamiast strzela? 3 b?belkami. Je?li usuniesz du?e klastry, otrzymasz wi?cej punktów!

Po osi?gni?ciu wymaganej liczby punktów na poziomie przejd? do nast?pnego poziomu. Ka?dy poziom ma swoje w?asne wyzwania. Niektóre staj? si? trudniejsze, dostajesz wi?cej kolorowych pi?ek lub innych wyzwa?. Dostajesz tak?e gwiazdki, dzi?ki którym mo?esz odblokowa? dodatkowe moce, takie jak wi?cej czasu, specjalne kule i wi?cej.

Zaproszony na stron? Bubble Shooter, by?em ciekawy, o co chodzi w tej grze. Nie jestem kim?, kto sp?dza czas w grach online, chocia? mia?em swój udzia?, kiedy by?em znacznie m?odszy. By?em ciekawy, jak wygl?daj? dzi? gry online, zw?aszcza, ?e ??s?ysza?em i czyta?em o grach jako uniwersalnej pokusie dla ka?dego m?odego pokolenia i grywalizacji. Bubble Shooter w grze Bubble Woods to moje pierwsze wra?enie zwyk?ej gry online. Mia?em troch? zabawy, po prostu lataj?c z nim i sprawdzaj?c, jak gra b?dzie kontynuowana.
Oto moja opinia na temat tego, jak to jest gra? w Bubble Shooter online.

Przegl?d Bubble Shooter

Internetowa gra Bubble Shooter to strzelanka, w której pomagasz wiewiórce celowa? ma?? armat? w rz?dy ró?nokolorowych b?belków z ró?n? w??czon? figur? gwiazdy, figur? li?cia i figur? kropli.

Celem jest wystrzelenie z armaty prawid?owej kolorowej ba?ki w kierunku tych samych kolorowych b?belków, które zwisaj? w rz?dach z góry podczas stopniowego opadania. Je?li trafisz odpowiedni kolor b?belków, b?d? si? one wyró?nia? i zdobywa? punkty.

Niektóre dmuchane b?belki upuszczaj? inne b?belki z zestawu wisz?cego i dodaj? je do swojej kolekcji punktów.

Odliczanie w lewym górnym rogu ekranu daje ci tylko minut?, aby przebi? tyle b?belków, ile mo?esz, i nie pozwoli?, aby reszta rz?dów wisz?cych b?belków spad?a.

To jest w?a?ciwie gra.

Strategia

Kiedy grasz w du?? liczb? zestawów Bubble Shooter, zaczynasz wyczuwa? gr? i intuicyjnie znajdujesz w?asn? strategi?, aby zwi?kszy? liczb? wisz?cych b?belków.

Aby wi?cej p?cherzyków wyskoczy?o, musisz okre?li? strategi?, w której celujesz armat?. Przekonasz si?, ?e nie mo?esz po prostu wystrzeli? ba?k?. Musisz poczeka?, a? ba?ka o odpowiednim kolorze w armacie wystrzeli twoje b?belki docelowe.

Jednym ze sposobów dotarcia do kolorowych b?belków, które trudno jest wycelowa?, jest odbijanie ba?ki od kraw?dzi basenu po obu stronach pola gry.

Innym sposobem na zwi?kszenie liczby b?belków jest zdobycie bonusów, które daj? strzelanie w kolorowe b?belki. Zmienia wiele wisz?cych b?belków w tym samym kolorze i wzorze, dzi?ki czemu ?atwo jest strzela? z nast?pnego wystrzelonego b?belka.

Kolejnym bonusem jest Fire Bubble, który wystrzeliwuje wszystkie b?belki na swojej liniowej ?cie?ce jak kula. Ten rodzaj premii zmniejsza wiele innych wisz?cych b?belków wokó? ?cie?ki ci?cia, które spadaj? i zdobywaj? wi?cej punktów.

To moja szorstka strategia po pierwszych kilku rundach. Co jest ?wietne w Bubble Shooter Gra Bubble Shooter z gry Bubble Woods to ?wietna zabawa. Mo?e uzale?nia? si? od p?kaj?cych b?belków, muzyki zr?czno?ciowej, d?wi?ków i punktów. Jest intuicyjnie ?atwy do zrozumienia i grania. Zwykle do?? proste.

W b?belkowych b?belkach jest co? uzale?niaj?cego. Jest naprawd? trzaskaj?cy d?wi?k, który jest ca?kiem mi?y do ??us?yszenia, animacja b?belków, b?belków, które spadaj? i opadaj? jak winogrona po ich uderzeniu. Ca?a zabawa. Projektanci gry z pewno?ci? sprawili, ?e jest to wa?na cecha tego motywu. I to dzia?a.

Potrzebny jest element umiej?tno?ci, ale nic trudnego. Jest to wyra?nie zamierzony projekt, aby umo?liwi? nowym graczom g??bsz? gr?. System punktów, którego nie do ko?ca rozumiem, sprawia wra?enie zarabiania na czym?, co daje poczucie budowania czego?.

Przej?cie na wy?szy poziom po zdobyciu okre?lonej liczby punktów jest prawie takie samo, jak zdobycie punktów, które wygrasz.

Chocia? obraz t?a i motyw s? przeznaczone dla dzieci, widz?, ?e doro?li reaguj? na to w wolnym czasie.

G?osy i wykrzykniki, które pasuj? do uzyskania wyniku i premii
Bubble Woods