BUBBLESHOOTER


Bubbleshooter

Zagraj w oryginaln? strzelank? do b?belków online za darmo na naszej stronie. Gwarantowane godziny zabawy z nasz? strzelank? do b?belków.
Oczywi?cie na naszej stronie nie mo?na pomin?? oryginalnej gry w strzelanie do b?belków. Mo?esz tak?e zagra? w t? gr? tutaj. Je?li jeszcze nie wiesz, jak gra? w strzelanie do b?belków, wyja?nimy Ci to. Dzi?ki narz?dziu do rozwi?zywania problemów musisz upewni? si?, ?e masz co najmniej trzy kulki tego samego koloru pod rz?d. Je?li ci si? uda, zauwa?ysz, ?e te kule znikn?. W ten sposób musisz upewni? si?, ?e pole gry z pi?kami staje si? puste Aby uzyska? pe?ny przegl?d wszystkich gier typu bubble-shooter, zalecamy Bubble Shooter . Teraz zobaczysz rz?d szarych kulek na dole ekranu. Tutaj mo?esz zobaczy? kolorow? pi?k? po lewej stronie i to jest pi?ka, któr? b?dziesz strzela? jako nast?pny. Je?li rz?d kulek b?dzie ca?kowicie pusty, pojawi si? nowy rz?d kulek. Staraj si? wi?c strzela? pi?kami tak szybko, jak to mo?liwe, aby wyczy?ci? pole gry i ustawi? najwy?szy mo?liwy wynik.
Bubbleshooter