CANDY BUBBLE


Candy Bubble

Candy Bubble to absolutnie pi?kna strzelanka do baniek z motywem cukierków. Pomó? ksi??niczce i jej uroczemu bia?emu psu uko?czy? wszystkie poziomy w tej sadze o cukierkach. Poziomy zaczynaj? si? od prostych, otrzymujesz wskazówki, jak zdoby? wi?cej punktów lub dotrze? do trudnych b?belków z cukierkami. Ale kiedy zbli?ysz si? do poziomu 50, staje si? trudniejszy i trudniejszy. Im dalej, tym wi?cej kolorów musisz pop. Spotkasz tak?e specjalne b?belki. Takie jak kamienie, które nie mog? p?ka? lub wybuchaj?ce b?belki.

Cel gry

Celem jest zdobycie co najmniej jednej gwiazdki na poziom. Je?li masz gwiazdk?, mo?esz przej?? do nast?pnego poziomu. Je?li jeste? wystarczaj?co szybki, mo?esz zdoby? 2 lub 3 gwiazdki na poziom.

Zamek cukru

Twoja podró? zaczyna si? w cukrowym zamku z 20 poziomami. Po uko?czeniu tych poziomów przejdziesz do nowych ?wiatów! Twoje post?py s? pokazane w lewym górnym rogu mapy jako odsetek zebranych gwiazd. Spróbuj zebra? je wszystkie.

Post?p gry

Twoje post?py zostan? zapisane, nawet je?li zamkniesz gr?! Pami?taj wi?c, aby utworzy? zak?adk? lub doda? j? do ekranu g?ównego, aby odtworzy? j? pó?niej! Candy Bubble to jedna z wybranych gier preferowanych przez bubblehooter.com!


Candy Bubble