Polityka prywatno?ci Bubble Shooter

W Bubble Shooter, dost?pnym za po?rednictwem https://www.bubbleshooter.pl, jednym z naszych najwa?niejszych priorytetów jest prywatno?? naszych go?ci. Niniejszy dokument Polityki prywatno?ci zawiera rodzaje informacji, które s? gromadzone i rejestrowane przez Bubble Shooter oraz sposób ich wykorzystania.

Je?li masz jakie? pytania lub potrzebujesz wi?cej informacji na temat naszej polityki prywatno?ci, nie wahaj si? skontaktowa? z nami za po?rednictwem naszego formularza kontaktowego .

Pliki dziennika

Bubble Shooter post?puje zgodnie ze standardow? procedur? korzystania z plików dziennika. Te pliki rejestruj? osoby odwiedzaj?ce strony internetowe. Wszystkie firmy hostingowe robi? to i stanowi? cz??? analizy us?ug hostingowych. Informacje gromadzone w plikach dziennika obejmuj? adresy protoko?ów internetowych (adresy IP), typ przegl?darki, us?ugodawc? internetowego (ISP), znacznik daty i godziny, strony referencyjne / wyj?ciowe i ewentualnie liczb? klikni??. Nie s? one powi?zane z informacjami umo?liwiaj?cymi identyfikacj? osoby. Celem tych informacji jest analiza trendów, zarz?dzanie witryn?, ?ledzenie ruchów u?ytkowników w witrynie i zbieranie informacji demograficznych.

Pliki cookie i sygna?y nawigacyjne w sieci Web

Jak ka?da inna strona internetowa, Bubble Shooter u?ywa „ciasteczek”. Te pliki cookie s?u?? do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzaj?cych i stron w witrynie, które odwiedzi? lub odwiedzi?. Informacje te s? wykorzystywane w celu optymalizacji do?wiadczenia u?ytkownika poprzez dostosowanie zawarto?ci naszych stron internetowych w oparciu o typ odwiedzaj?cych przegl?dark? i / lub inne informacje.

Plik cookie Google DoubleClick DART

Google jest jednym z zewn?trznych dostawców w naszej witrynie. Wykorzystuje tak?e pliki cookie, znane jako pliki cookie DART, do wy?wietlania reklam u?ytkownikom odwiedzaj?cym nasz? stron? na podstawie ich wizyty na stronie www.website.com i innych witrynach w Internecie. Jednak u?ytkownicy mog? odmówi? u?ycia plików cookie DART, odwiedzaj?c Polityk? prywatno?ci Google Advertising and Content Network pod nast?puj?cym adresem URL: https://policies.google.com/technologies/ads

Polityka prywatno?ci

Mo?esz przejrze? t? list?, aby znale?? polityk? prywatno?ci dla ka?dego partnera reklamowego Bubble Shooter. Nasza polityka prywatno?ci zosta?a ustalona przy u?yciu Generatora Polityki Prywatno?ci RODO i Generatora Polityki Prywatno?ci od TermsFeed oraz Szablonu i warunków.

Zewn?trzne serwery reklamowe lub sieci reklamowe wykorzystuj? technologie takie jak pliki cookie, JavaScript lub sygnalizatory internetowe u?ywane w odpowiednich reklamach i linkach pojawiaj?cych si? w Bubble Shooter i wysy?ane bezpo?rednio do przegl?darek u?ytkowników. Gdy tak si? stanie, automatycznie otrzymaj? Twój adres IP. Technologie te s? u?ywane do pomiaru skuteczno?ci ich kampanii reklamowych i / lub do personalizacji tre?ci reklamowych, które widzisz na odwiedzanych stronach.

Nale?y pami?ta?, ?e Bubble Shooter nie ma dost?pu ani kontroli nad tymi plikami cookie, które s? u?ywane przez zewn?trznych reklamodawców.

Polityka prywatno?ci Third Pary

Polityka prywatno?ci Bubble Shooter nie dotyczy innych reklamodawców ani stron internetowych. Dlatego zalecamy zapoznanie si? z odpowiednimi politykami prywatno?ci tych zewn?trznych serwerów reklamowych w celu uzyskania bardziej szczegó?owych informacji. Mo?e zawiera? ich metody i instrukcje, w jaki sposób mo?esz zrezygnowa? z niektórych opcji. Pe?n? list? niniejszej Polityki prywatno?ci i ich linki znajdziesz tutaj: Polityka prywatno?ci linków.

Mo?esz wy??czy? pliki cookie za pomoc? indywidualnych opcji przegl?darki. Aby uzyska? bardziej szczegó?owe informacje na temat zarz?dzania plikami cookie za pomoc? okre?lonych przegl?darek internetowych, mo?na je znale?? na odpowiednich stronach internetowych przegl?darek. Co to s? pliki cookie?

Informacje dla dzieci

Kolejn? cz??ci? naszego priorytetu jest zapewnienie ochrony dzieciom podczas korzystania z Internetu. Zach?camy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i / lub ?ledzenia ich dzia?a? online.

Bubble Shooter nie zbiera ?wiadomie danych osobowych od dzieci poni?ej 13 roku ?ycia. Je?li uwa?asz, ?e Twoje dziecko dostarczy?o tego rodzaju informacje na naszej stronie internetowej, zalecamy natychmiastowy kontakt z nami, a my do?o?ymy wszelkich stara?, aby szybko usun?? takie informacje z naszej dokumentacji.

Tylko polityka prywatno?ci online

Niniejsza polityka prywatno?ci dotyczy wy??cznie naszej dzia?alno?ci online i dotyczy odwiedzaj?cych nasz? stron? internetow? w zakresie informacji, które udost?pnili i / lub zgromadzili w Bubble Shooter. Ta zasada nie ma zastosowania do informacji gromadzonych offline lub przez kana?y inne ni? ta strona internetowa.

Zezwolenie

Korzystaj?c z naszej witryny, zgadzasz si? na nasz? polityk? prywatno?ci i wyra?asz zgod? na warunki.